3 day’s tour to Kutaisi 2nd version (Imereti)

3 day’s tour to
Kutaisi (Imereti)

PROMENADE – HIKING – BOATING- OFF-ROAD (JEEP) TOUR

Day 1  
Yerevan / Kutaisi

19:00  Departure to Kutaisi. On the way stop for coffee, dinner and rest. Arrival at the hotel in Kutaisi. 02:00:

Day 2   

Prometheus cave / Okatse canyon / Gordi waterfall / Martvili canyon / Tskhaltubo / Kutaisi

Breakfast. In the morning departure to Prometheus Cave the total length of which is about 11 km, the length of tourist trail inside the cave is about 1060 meters which we shall pass by walking, and 380 meters we shall sail  by a boat  on the underground river. Afterwards departure by 4X4 Jeep to Okatse canyon, promenade in the walkway of the canyon (infrastructure stairs). Then departure by 4X4 Jeep to Gordi waterfall from where opens an astonishing view to the canyon. Visit to Martvili canyon, where we shall take a boat trip in the river with deep green color. In the evening promenade in Tskhaltubo resort. Overnight at the hotel in Kutaisi.

Day 3  

Kutaisi / Sataplia reserve / Motsameta monastery / Katskhi pillar / Yerevan

Breakfast. Visit to Sataplia natural reserve. Visit to the famous cave near Satapia reserve, which has 300 m length. We shall see the  fossilized dinosaur footprints, which has been found in the territory of the cave. Afterwards visit to glass-bottomed viewing platform, which provides stunning views to the natural reserve. Departure to Motsameta monastery (in case of possibility visit to Bagrati and Gelati monasteries). Visit to Katskhi pillar. On the way back stop in Zestaponi and Khashuri regions, from where you can buy hammocks and pots of clay. Arrival in Yerevan.

 

 

ID, 'priceP'); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $tmpUrl=get_template_directory_uri(); $randomNumber = "".rand(1000,9999); $md5RandomNumber=md5($randomNumber); //echo "
"; var_dump(wpcf7_generate_captcha()); exit;
    
    echo "
"._i($ini['name'])."*
"._i($ini['tel']).".
"._i($ini['email'])."*
"._i($ini['massageName'])."
"._i($ini['massageText'])."*
"; $priceI = get_post_meta($post->ID, 'priceP',true); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $season = get_post_meta($post->ID, 'season', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $priceI = _valutaConvert($priceI); $country = __(getCountry($country)); echo ""; if($sale!='') { echo " "; } if($aparik!='') { echo " "; } echo "
"._i($ini['date']).": $dateFrom - $dateTo
"._i($ini['price']).": $priceI
"._i($ini['country']).": $country
"._i($ini['seasons']).": "; if($season=='1') { echo _i($ini['spring']); } if($season=='2') { echo _i($ini['summer']); } if($season=='3') { echo _i($ini['autumn']); } if($season=='4') { echo _i($ini['winter']); } echo "
"._i($ini['duration'])." $duration
"._i($ini['sale']).": $sale
"._i($ini['aparik'])." $aparik
"; echo "
"._i($ini['order'])."
"; ?>

Yan voyage offers

ԱՄԱՆՈՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՝ ԿՎԱՐԵԼԻ, ՍԻՂՆԱՂԻ, ԹԵԼԱՎԻ, ԹԲԻԼԻՍԻ (31.12.2019-04.01.2020)

Ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան բազմաթիվ անգամ լսել: Թբիլիսին Ձեզ խոստանում է ամանորյա Read more
More

3 day tour to Kutaisi (Imereti)

Sorry, this entry is only available in Armenian Read more
More